Start
Fundacja Wspomagania Wsi po raz kolejny ogłasza konkurs Kultura bliska Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
30.03.2008.

Fundacja Wspomagania Wsi po raz kolejny ogłasza konkurs Kultura bliska

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Kultura Bliska” Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe. Wnioski można nadsyłać do 22 kwietnia 2008.

W 2008 roku wprowadzamy zmianę w dotychczasowym regulaminie konkursu. Podobnie jak w latach poprzednich będziemy wspierać projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu postanowiliśmy pomóc także organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach. Naszym celem jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach.

 

Dlaczego warto chronić dziedzictwo kulturowe?

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo kulturowe z architekturą i sztuką. Jednak formy gospodarowania (np. sposoby uprawy roli) i wiele innych przejawów życia i rozwoju społeczności stanowią też elementy kultury. Mieszkańcy każdej polskiej wsi, gminy czy miasteczka są spadkobiercami dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Bogactwo to, szczególnie w wymiarze materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań mieszkańców czy też braku działań konserwatorskich. Wszystko to spowodowało, że niewiele przejawów kultury naszych przodków dotrwało do współczesności. Kultura ta jest częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. Stanowi nasze korzenie. Warto ją chronić. Kultura stanowi też „kapitał”, który można wykorzystać do rozwoju gospodarczego wsi lub gminy. W Polsce „kapitał” ten jest często nadal niezauważany lub niszczony. Spójrzmy, więc wokół siebie oczami dobrego gospodarza i spróbujmy dostrzec to, co możemy jeszcze ocalić i co może stanowić atrakcję naszej wsi czy gminy.

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział

I. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.
II. Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).

 1. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
 2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.
 3. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2008 i trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
 4. Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 mieszkańców
 5. Projekty organizacji wydarzeń kulturalnych powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 mieszkańców

Wniosek musi zawierać:

 1. Tytuł projektu
 2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu
 3. Rok założenia, formę prawną
 4. Nazwę banku, numer konta bankowego, imiona, nazwiska i funkcje 2 osób upoważnionych do podpisywania umów
 5. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), fax, e-mail (jeśli istnieje)
 6. Listę dotacji otrzymanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat (proszę podać: na jaki projekt, w jakiej wysokości i przez kogo dotacja została przyznana)
 7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, telefon i mail do kontaktu
 8. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności w dziedzinie kultury (max.1 strona)
 9. Streszczenie projektu (max.3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób
 10. Pełny opis projektu (max.2 strony): cel projektu, rodzaj planowanych działań, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany – rekrutacja uczestników; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne); sposób promocji projektu, sposób oceny skuteczności działań;
 11. Plan działań (z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami)
 12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów). Żadna kategoria wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach dotacji (np. zakup materiałów, zakup usług, koszty osobowe, opłacenie kosztów transportu itp.) nie może przekraczać 30 % dotacji. Przy realizacji projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych wymagany jest wkład własny lub wsparcie innych sponsorów (np. samorządu) na poziomie minimum 20%
 13. Plany dalszych działań w dziedzinie kultury po zakończeniu finansowania z dotacji
 14. Organizacje nie posiadające własnego konta podają w tym miejscu nazwę i adres organizacji, która im konta użyczy, imiona, nazwiska oraz funkcje dwóch osób upoważnionych do zawarcia umowy.

Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów
Kryteria stosowane przy ocenie projektu

 • zgodność projektu z celami konkursu (0-10 punktów)
 • efektywność projektu (duży skutek, małe koszty) (0-5)
 • wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (0-5)
 • jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, dokładny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (0-10)
 • liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (0-10)
 • efekt edukacyjny projektu (0-5)
 • pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (0-5)
 • oryginalność (0-5)
 • potencjalny wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub okolicy (0-10)
 • sposób promocji projektu (0-5)

Wskazówki dodatkowe - prosimy uważnie przeczytać
Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty a nie opis działalności statutowej danej organizacji;
Nie należy zgłaszać projektów zgłoszonych przez tę samą organizację w poprzednich edycjach konkursu;
Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt;
Konkurs nie jest przeznaczony dla dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji; nie będą wspierane funkcjonujące od wielu lat imprezy cykliczne ani jednodniowe wydarzenia
Należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana dotacja. W przypadku, gdy całkowity budżet projektu przekracza 10 000 zł, należy wskazać źródła finansowania pozostałych wydatków;
W ramach konkursu nie będą przyznawane dotacje dla szkół na podstawową działalność dydaktyczną. Wspomagamy tylko inicjatywy wykraczające poza obowiązkowy program nauczania i realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych;
W przypadku projektów wieloetapowych należy zgłosić konkretny etap;
Opisy projektów nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu znajdują się na stronach internetowych:
www.fww.org.pl; www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=388
Prosimy numerować strony wniosku, nie oprawiać wniosków i nie dołączać osobnych kart tytułowych.
Wniosek z dopiskiem „Kultura Bliska” należy przesłać pocztą
(decyduje data stempla pocztowego)
do 22 kwietnia 2008 roku pod adresem:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy lipca 2008, lista przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronach www.fww.org.pl.
Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70–75 w. 35,
jduriaszbulhak@fww.org.pl
Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie „kto może wziąć udział w konkursie” oraz innym zainteresowanym.
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.
żródło: strona internetowa gminy TUSZÓW NARODOWY

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »