Start
Informacja dla Rodziców!!! Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
11.02.2007.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem przypominają, że w szkole funkcjonują dokumenty organizujące pracę. W procedurze ich zatwierdzenia uczestniczyła Rada Rodziców – jako przedstawiciel wszystkich Państwa. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami w roku szkolnym 2006/2007 wychowawcy zapoznawali Państwa z dokumentacją szkoły, co Państwo potwierdziliście podpisem w dzienniku. Do każdego z dokumentów jest wgląd w sekretariacie szkoły.
Do dokumentów funkcjonujących w szkole należą:Program rozwoju szkoły (pięcioletni i roczny),Szkolny program wychowawczy,Szkolny program profilaktyki,Wewnątrzszkolny system oceniania,Procedury postępowania i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją.Ponadto każdy nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznał uczniów i rodziców z własnymi wymaganiami na poszczególne stopnie, opracowanymi na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zewnętrznych standardów. W związku z powyższym każdy rodzic, który nie mógł uczestniczyć w wrześniowym spotkaniu może porozmawiać z wychowawcą i zapoznać się z ww. dokumentacją.Promocja szkoły jest prowadzona w różny sposób, między innymi są to:·          artykuły w lokalnej prasie,·          informacje w „Gazecie Tuszowskiej”,·          ulotki informacyjne dostępne w czasie spotkań wywiadowczych w szkole,·          występy artystyczne uczniów w szkole i poza nią, np. w kościele, podczas spotkania z rodzicami, dziadkami, seniorami.Najnowszym dokumentem funkcjonującym w szkole są Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacji zagrożenia dzieci przestępczością oraz demoralizacją. W celu przybliżenia Państwu tego dokumentu podajemy skrót najważniejszych zasad zawartych w nim. Nauczyciele są zobowiązani przestrzegać procedury opracowane w szkole. Kolejność informowania o problemie jest następująca: wychowawca – rodzic – dyrektor i w razie potrzeby – policja. Z policją szkoła kontaktuje się w następujących przypadkach:§   Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka;§   Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.);§   Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły;§   Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły;§   Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;                                I.            Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:1.        Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.2.        Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.3.        Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły pod opiekę.4.        Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.5.        Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.6.        Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.              II.      Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.1.        Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.2.        Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.3.        Powiadomienie rodziców ucznia.4.        Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.Procedury zostały opracowane w oparciu o istniejące przepisy prawne, pełna ich treść jest do wglądu w sekretariacie szkoły. 
Zmieniony ( 03.03.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »