Start arrow regulamin śwadczeń socjalnych
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Drukuj Email
Wpisał: Małgorzata Forczek   
19.06.2012.

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Szkoły Podstawowej  w  Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem 

 

I Podstawa Prawna

 

§ 1

1.      Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zwanego w dalszej  treści Regulaminu” Funduszem” - będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej  w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem zwanego w dalszej części Regulaminu - Szkołą- służą finansowaniu działalności socjalnej na rzecz pracowników Szkoły tj. emerytów rencistów, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w regulaminie.

2.      Fundusz tworzony jest i administrowany zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w

-        Ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych        ( Dz. U. Nr 213 poz. 2081 z 2003r. z późniejszymi zmianami)

-        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z 2003r. i dz. U. Nr 179 poz. 1845 z 2004r.

-        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 z 1991r.                     z późniejszymi zmianami)

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 166 poz. 1608 z 2003r. z późniejszymi zmianami)

-        Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55 poz. 234             z 1997r. z późniejszymi zmianami)

-        Ustawa z dnia 6 marca 1981r. p państwowej inspekcji pracy ( tekst jednolity Dz. U./ Nr 124     z 2001r.)

-        Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104  z 2005r. z późniejszymi zmianami)

-        Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 591                          z 1994r,  z późniejszymi zmianami)

-        Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 172 poz. 664 z 2002r.)

-        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883       z 1997r. z późniejszymi zmianami

-        Ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                           ( Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z późniejszymi zmianami.)

-        Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym                     ( Dz. U. Nr 28 poz. 153 z 1997r. z późniejszymi zmianami

-        Ustawa z dnia 17 listropada1964- Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43 poz. 296    z 1964r. z późniejszymi zmianami)

-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 14 marca 1994r.                      w sprawie w sprawie  sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 43 poz. 168 z 1994r. z późniejszymi zmianami )

-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U.        Nr 134 poz. 876 z 1998r. z późniejszymi zmianami)

-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 18 grudnia 1998r.                      w sprawie zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z 1998r. z późniejszymi zmianami)

§ 2

 

1.      Decyzje dotyczące podziału środków Funduszu na poszczególne cele oraz dotyczące przyznawania Świadczeń podlegają uzgodnieniu ze wszystkimi organizacjami Związków Zawodowych działających w szkole.

2.      Przez uzgodnienie przyznanych świadczeń, o których mowa w pkt. 1 ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, rozumie się potwierdzenie podpisem dokumentu będącego podstawą ich realizacji.

§ 3

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

-        wszyscy pracownicy szkoły i ich dzieci,

-        emeryci i renciści - byli pracownicy administracji i obsługi,

-        członkowie rodzin zmarłego pracownika lub emeryta i rencisty, jeżeli pozostawali na jego  utrzymaniu.

2.      Uprawnienia do korzystania z Funduszu są dla wszystkich uprawnionych jednakowe, niezależnie od stażu pracy- dotyczy również pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,  pracowniczy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu mogą korzystać ze świadczeń funduszu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru i czasu zatrudnienia,

3.      Osoby, którym zakład pracy przyznał prawo do korzystania z funduszu, np. emeryci renciści ze zlikwidowanych zakładów pracy, byli pracownicy pozostający na zasiłku dla bezrobotnych,

4.      Członkami rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2 są:

a)  pozostające na wychowaniu i utrzymaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 lat, a jeżeli pobierają naukę to do jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia - niezależnie od pobierania lub nie pobierania zasiłku rodzinnego,

b) osoby wymienione w punkcie „a” będące inwalidami - bez względu na wiek,

c)  Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach - jeżeli byli na ich utrzymaniu.

 

§ 4

 

1.      Dyrektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole podejmuje decyzje w sprawie gospodarowania Środkami z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2.      Brak porozumienia miedzy Dyrektorem, a związkami powoduje wstrzymanie realizacji decyzji w sprawie gospodarowania środkami z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3.      Celem właściwego dysponowania środkami funduszu jako organ doradczy i opiniodawczy, powołuje się komisję, w skład, której wchodzą przedstawiciele:

a) Rady Pedagogicznej

b) Pracowników administracji

c) Pracowników obsługi

d) Zakładowych organizacji związkowych.

4.      Komisja nie ma uprawnień decyzyjnych, lecz jest organem pomocniczym, opiniująco-doradczym Pracodawcy.

5.      Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który zwołuje i kieruje pracą komisji.

6.      Komisja opracowuje projekt planu wydatków i czuwa nad jego realizacją.

7.      Komisja  analizuje wstępne wnioski przyznanie indywidualnych usług i świadczeń na rzecz osób uprawnionych i przedkłada propozycje wypłaty świadczeń socjalnych osobom uprawnionym  do zatwierdzenia pracodawcy i realizuje  inne zadania z zakresu  Funduszu, na podstawie upoważnienia Pracodawcy.

8.      Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

9.      Środkami Funduszu administruje i przyznaje świadczenia Pracodawca po przedstawieniu opinii Komisji lub jej przewodniczącego, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

§ 5

1.      Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, tzn. od decyzji Dyrektora pracownikowi nie przysługuje prawo odwołania się do sądu lub do organu nadzorującego szkołę, z wyjątkiem „Świadczenia urlopowego” dla nauczycieli

2.      Przyznanie i wysokość świadczeń z funduszu socjalnego dla osób uprawnionych uzależniona jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej, a przypadku pomocy mieszkaniowej również o sytuacji mieszkaniowej.

3.      Podstawę do obliczania Świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, która jest zobowiązania ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie wzór oświadczenia  załącznik Nr 1.

4.      W przypadku podania przez osobę uprawnioną nieprawdziwych danych , nie będzie ona uwzględniona przy rozpatrywaniu wniosków  świadczenia socjalne w okresie kolejnych  dwóch lat. Jedynie w uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane świadczenia  dzieciom tych osób.

5.      Prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi Środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami lub o przekazanie należnych Środków na ten Fundusz przysługuje związkom zawodowym działającym w szkole.

 

II. Przeznaczenie funduszu Świadczeń socjalnych i jego podział na poszczególne cele.

 

§ 6

Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie :

1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

2. Różnych form wypoczynku, takich jak :

a)  kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci i młodzieży,

b) zorganizowane wczasy pracownicze i profilaktyczne , w tym również połączone                        z nauką,

c)  wczasy pracownicze i profilaktyczne, organizowane we własnym zakresie przez 

    pracowników i emerytowanych pracowników administracji i obsługi,

d) sanatoria,

e)  wypoczynek sobotnio - niedzielny, wycieczki krajoznawczo- turystyczne, rajdy, zloty           i biwaki.

Przez finansowanie form wypoczynku rozumie się dopłaty do kosztów wycieczek krajowych  i zagranicznych, przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, kosztów noclegów itp. - dzieci nie częściej niż raz w roku, pracowników co drugi rok.

3.      Działalności kulturalno- oświatowej.

4.      Imprez integracyjnych przeznaczonych dla wszystkich pracowników szkoły, emerytów           i rencistów, byłych pracowników administracji i obsługi szkoły,

5.      Pomoc rzeczową i finansową, czyli wszelkiego rodzaju zapomogi pieniężne i rzeczowe przyznawane osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub dotkniętym szczególnymi przypadkami losowymi.

6.      Różne formy pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w § 8.

 

 

7.      Finansowanie imprez okolicznościowych, wraz z zakupem drobnych upominków organizowanych przez pracodawcę z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Gwiazdki, święta branżowego, pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę itp.( zakup upominków można zastąpić wydaniem bonów towarowych).

 

§7

Na cele pomocy mieszkaniowej przeznacza się 30% środków Funduszu.

 

§ 8

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona w formie pożyczki na:

a) remont i modernizację mieszkań od 2 do 4 tysięcy złotych.

b) pokrycie kosztów zakupu lokali mieszkaniowych na własność,

c) budowę lub zakup domu jednorodzinnego na własność od 3 do 6 tysięcy

2.      Spłata pożyczki musi być poręczona przez dwóch pracowników szkoły

3.      Pożyczka na cele mieszkaniowe oprocentowana jest w wysokości 1% całości pożyczki rocznie dla pożyczkobiorców

4.      Okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat.

5.      W przypadku rozwiązania umowy o pracę niespłacona część pożyczki musi zostać spłacona w całości lub przy zgodzie żyrantów rozłożona na raty.

6.      W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe - z wyjątkiem pożyczek na remont i modernizację mieszkań lub domów- osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki np. uwierzytelniona kserokopia zezwolenia na budowę, przebudowę mieszkania lub domu, zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji lub inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pracodawca uzna za konieczne.

7.      Okres spłaty pożyczki rozpoczyna się w miesiącu następnym po jej udzieleniu.

8.      Raty spłaty łącznie z oprocentowaniem potrącane są z należności finansowych pracownika.

9.      Wysokość i częstotliwość przyznawania pożyczek zależna jest od wielkości środków Funduszu.

10.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi może wyrazić zgodę na zawieszenie spłat udzielonej pożyczki lub umorzyć całkowicie lub częściowo niespłaconą część pożyczki.

11.  Pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana jest w formie pożyczki wymaga poręczenia poświadczonego podpisem.

12.  Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem           w przypadku:

a) wykorzystanie pożyczki na inny cel niż określony w umowie,

b) porzucenie pracy przez pracownika.

§ 9

Bezzwrotna pomoc z funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych( dopłaty do czynszów) wypłacana jest według zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w przepisach wymienionych z dnia 22 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U. nr 134 poz. 879 z 1998r.)

 

 

 

§ 10

Środki funduszu mogą być również przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności socjalnej realizowanych wspólnie z innymi zakładami pracy: odpowiednie Środki Funduszu zostaną wówczas przekazane na rachunek zakładu realizującego przedsięwzięcie.

 


§11

1.      Przyznanie świadczeń wymienionych w § 6 pkt. 2,5,6 następuje w oparciu o indywidualny wniosek zainteresowanej osoby lub organizacji związkowej występującej w jej imieniu.

2.      Świadczenia rozpatruje się sukcesywnie w ciągu roku szkolnego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12

1.      Wniosek dotyczący świadczenia części funduszu określonych w par 6 pkt. 2 powinien zawierać:

a)  oświadczenie pracownika o wysokości średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny pracownika z roku poprzedzającego termin złożenia wniosku ( zgodnie z rocznym oświadczeniem  złożonym w Urzędzie Skarbowym)

b) wniosek organizatora wypoczynku zbiorowego dla dzieci i młodzieży zawierający informację o uczestnictwie dziecka i przewidywanych kosztach,

c)  świadczenie z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacane pracownikowi indywidualnie organizującemu wypoczynek, wypłaca się w przypadku korzystania                    z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14-tu kolejnych dni kalendarzowych.

2.      Wniosek dotyczący świadczenia części funduszu określonej w § 6 pkt. 5 powinien zawierać umotywowanie w postaci informacji o aktualnej sytuacji materialnej lub                            o zaistniałym wypadku losowym.

3.      Wzór wniosku o świadczenie socjalne zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

III. Sposób tworzenia i wysokość świadczeń socjalnych.

 

§ 13

1.      Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  tworzony jest na podatnie przepisów  wymienionych w § 1 pkt. 2.

a)  dla nauczycieli jako coroczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie  art. 53 Karty Nauczyciela,

b) dla pozostałych pracowników jako coroczny odpis naliczany w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych i wynosi na  jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

2.  Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwiększa się o:

     a) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych pracownikom na cele mieszkaniowe ,

     b) ewentualne wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na pracowników zgodnych  

         pracowników zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy.

 

§14

1.      Wysokość Świadczeń socjalnych jest zróżnicowana i uzależniona od sytuacji materialnej osoby uprawnionej do tego świadczenia i wielkości środków funduszu.

2.      Wysokości wypłacanych świadczeń w zakresie części funduszu określonych w § 6 pkt. wynikają z tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

IV. Postanowienia końcowe.

§15

1.      Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony plan roczny dochodów                      i wydatków oraz Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

2.      Ewidencję indywidualnych świadczeń wraz z ich wysokościami prowadzi Szkoła.

3.      Pozostałe świadczenia dokumentowane są imiennymi listami osób uprawnionych.

4.      Kwalifikacji wniosków dokonuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi.

5.      Wpływy środków finansowych na ZFŚS dokonywane są 2 razy w ciągu roku w wysokości 75% w okresie do końca maja i  pozostała część środków do końca września każdego roku.

6.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dostępny dla pracowników szkoły w ogólnodostępnym miejscu dla wszystkich nauczycieli i pracowników.

7.      Odstąpienie od ustaleń regulaminowych przy przyznawaniu świadczeń socjalnych oraz zmiany Regulaminu wymagają uzgodnienia ze wszystkimi organizacjami Związków Zawodowych działającymi w Szkole.

8.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem   01 stycznia 2009r.

 

Uzgodnienia :                                                                                      Dyrektor szkoły:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

............................................................

Imię i nazwisko

..............................................................

adres zamieszkania

................................................................

miejsce pracy i stanowisko

................................................................

tel. służbowy tel. domowy

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU DLA PRACOWNIKA

 

I. Dopłata do wypoczynku realizowanego we własnym zakresie.

- termin urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopowym........................................

Uwaga: Podstawą do wypłaty dofinansowania do wczasów realizowanych we własnym zakresie jest złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych.

II. Refundacja za zorganizowane wczasy zakupione indywidualnie dla pracownika                    i dzieci:

a) imię dziecka i data urodzenia

1) ........................................................................... 2) ............................................................

3) ........................................................................... 4) ...........................................................

Rodzina moja składa się z ........................ osób

Wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w mojej rodzinie mieści się w ..................... przydziale dochodów.

 

-Jest to kwota wynikająca z łącznych przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie świadczenia pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy potrącone przez płatnika, podzielone przez 12 miesięcy i liczbę osób w rodzinie.

- W przypadku odmowy przedłożenia zeznań podatkowych osoba uprawniona traci prawo do korzystania z Funduszu do końca następnego roku.

Liczba przydziałów dochodowych i wysokość kwot ustalone są corocznie.

                                                                                             

    .................................................

Podpis wnioskodawcy

 

 

I. Pracownik został zakwalifikowany do następujących świadczeń:

1) Dopłatę do wczasów zrealizowanych we własnym zakresie

2) Refundację za wczasy zakupione indywidualne dla dzieci

 

 

Podpis dyrektora:

 

 

....................................

 

 

II.. Adnotacje pracownika ds. socjalnych odnośnie wypłaty:

 

1/ Dopłata do wczasów zrealizowanych we własnym zakresie

Wysokość ................................. podatek ................................................. do wypłaty.................

 

2/ Refundacja za wczasy zakupione indywidualnie dla dzieci

 

 

Podpis dyrektora:

 

..........................................

 

 

II. Adnotacje pracownika ds. socjalnych odnośnie wypłaty:

 

1/ Dopłata do wczasów zrealizowanych we własnym zakresie

 

Wysokość ...........................podatek ....................................... do wypłaty

 

 

 

 

                                                                                  Razem do wypłaty .............................

 

 

 

Podpis do pracownika ds. socjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik  nr 2

.....................................................

imię i nazwisko

.....................................................

adres zamieszkania

......................................................

miejsce pracy i stanowisko

..........................................................

tel. służbowy  tel. domowy

 

Wniosek o przyznanie wypoczynku dla dzieci

I. .Świadczenie dla dzieci pracownika/ emeryta, rencisty

 

 

Rodzaj świadczenia

 

Imię i wiek dziecka

Miejscowość

Termin

Refundacja za kolonie/ obozy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzina moja składa się z ........................... osób

2. Wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w mojej rodzinie mieści się w .................................................. przydziale dochodów ( tabela dopłat)

- jest to kwota wynikająca z łącznych przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie świadczenia, pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy potrącone przez płatnika podzielone przez 12 miesięcy i liczbę osób w rodzinie.

- w przypadku odmowy przedłożenia zeznań podatkowych , osoba uprawniona traci prawo do uzyskania świadczenia.

- w przypadku podania nieprawdziwej informacji, osoba uprawniona traci prawo do korzystania z funduszu do końca następnego roku.

- liczba przydziałów dochodowych i wysokość kwot ustalone  są coroczne.

                                                                                 

                                                                                                  ...........................................

                                                                                                     podpis wnioskodawcy

1. Pracownik został zakwalifikowany/ nie zakwalifikował się /do następującego świadczenia

.......................................................................................................................................................

wyszczególnienie świadczenia, bądź uzasadnienie odmowy

                                                                                                              

 Podpis Dyrektora:

                                                                                                         

.............................................

I.I Adnotacje pracownika ds. socjalnych odnośnie dofinansowania :

1. Dopłata  do kolonii/ obozu lub refundacja za obóz/ kolonię

a.  dla ...............................  wynosi..............................

b   dla .................................wynosi...............................

c   dla ................................ wynosi...............................

Razem do wypłaty..............................

Podpis pracownika ds. socjalnych

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 3

 

 

TABELA DOPŁAT DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO DLA PRACOWNIKÓW I ICH DZIECI W ROKU 2011

 

 

 

L.P.

Dochód brutto na jedną osobę

w rodzinie

Procent dopłaty do jednego skierowania

1.

do 500zł

90%

2.

od 501do 1000zł

85%

3.

od 1001-do 1500zł

80%

4

od 1501 do 2000zł

75%

5.

ponad 2000 zł

70%

 

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć  600,oo zł.

 

Dopłata do wczasów zorganizowanych indywidualnie tzw.” Pod gruszą” wynosi: 10 dni x 50,00zł = 500zł

 

 

                                                        Podpis i pieczęć Dyrektora  szkoły

 

                                                        ........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 4

 

 

 

 Tuszów Narodowy ,.......................................

 

 

 

 

 

WNIOSEK

O UDZIELENIE POŻYCZKI Z       ZFŚS na cele mieszkaniowe

 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

 

Adres zamieszkania...................................................................................................................

 

Zajmowane stanowisko ................................................................................................................

 

Data ostatniej pożyczki przyznanej na cele mieszkaniowe .......................................................

 

 

Proszę o udzielnie mi pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń

 

Socjalnych , którą zamierzam przeznaczyć  na ............................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         .............................................

                                                                                                             podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »